POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj wydarzenie Dodaj relację Rejestracja Logowanie  

INSTYTUCJE KULTURY ▼ KATEGORIE WYDARZEŃ ▼ WYDARZENIA RELACJE NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE
 
Kategorie wydarzeń
 
 
Film
Kabaret
Literatura
Muzyka
Plastyka
Sport
Taniec
Teatr
Wystawy różne
Wydarzenia inne
 
  Bezpłatne

Dla dzieci

Wspólne: dla dzieci i dorosłych

Dla seniorów

Festiwale

Odbywające się online
 
15-11-2023       
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone
African Beats przedstawia: Fatoumata Diawara w Warszawie!
ZAPRASZA
"Dziś w Polsce" - Portal POLSKA ZAPRASZA
http://polska.zaprasza.eu
Warszawa
miejsce:
Klub Niebo, ul. Nowy Świat 21A, Warszawa
19:30
» Muzyka
𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐚𝐭𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐞𝐧𝐭𝐮𝐣𝐞: 𝐅𝐚𝐭𝐨𝐮𝐦𝐚𝐭𝐚 𝐃𝐢𝐚𝐰𝐚𝐫𝐚 𝐰 𝐖𝐚𝐫𝐬𝐳𝐚𝐰𝐢𝐞! 🇲🇱

Spotkajmy się na koncercie Fatoumata Diawara w klubie Niebo by usłyszeć jedną z największych współczesnych artystek afrykańskich! Zapraszamy na kolejny magiczny koncert z cyklu African Beats!

W swoim nowym albumie "London Ko" Fatoumata Diawara kontynuuje rewolucję tradycyjnej afrykańskiej muzyki, po tym jak zabierała nas w podróż do swoich korzeni Mandinka w projektach takich jak "Maliba" i "Le Vol du Boli" z Abderrahmane Sissako.
Jej ostatni album, "Fenfo", pozwolił jej naprawdę stworzyć swój własny styl i przyniósł jej nominacje do nagród Grammy i Victoires de la Musique w 2019 roku. Nadal przepisując zasady, Fatou wprowadza nas z powrotem do swojego eklektycznego, awangardowego świata. Dzięki różnym kolorom, jakie wnosi do swojej muzyki (afrobeat, jazz, pop, electro, a nawet hip hop), niemożliwe jest umieszczenie "London Ko" w jednym określonym gatunku.

W "London Ko", nie rezygnując z tradycji, muzyka Fatoumaty Diawara daje nam proroczą wizję tego, co Afryka może osiągnąć. Tworzy alternatywną przestrzeń i czas, w którym możliwe jest stać się panem swojego losu. Stawiając siebie w roli aktora w przyszłym świecie, ten album podnosi Fatoumata Diawara do grona wielkich głosów afrofuturyzmu.

African Beats: Fatoumata Diawara w Warszawie

Klub Niebo, ul. Nowy Świat 21, Warszawa
15.11.2023 r., drzwi 19, Ifi Ude 19:30, Fatoumata Diawara 20:00.

Support: IFI UDE
Ifi Ude to polsko-nigeryjska artystka, która w swojej twórczości swobodnie łączy elementy polskiej kultury ludowej z muzyką elektroniczną. Jej najnowszy album zatytułowany “Ludevo” został wydany w 2021 r. a magazyn Polityka określił go jako “Absolutny kosmos”. Został on także nominowany do prestiżowych “Paszportów Polityki” oraz nagrody “O!śnienia” organizowanej przez portal Onet, który to uznał “Ludevo” za “Najlepszą płytę roku 2021”.

BILETY: 500 sztuk biletów w cenie 165 PLN plus opłata serwisowa bileterii dostępne on-line na stronach:
👉 www.interticket.pl/fatou
👉 www.ebilet.pl/muzyka/ethno/fatoumata-diawara
.


Sprawdź muzykę Fatoumaty Diawara:
• "Kanou Dan Yen" https://youtu.be/V3YqBXSIIzU
• "Nsera" https://youtu.be/VfMDqUSgbck
• "Nterini" https://youtu.be/4gmGL5SqhaY
Organizatorem cyklu African Beats jest Agencja Perspektywy.
• www.facebook.com/africanbeatsmusic
• www.facebook.com/agencjaperspektywy
• www.agencjaperspektywy.pl
• www.africanbeats.pl

"Włożyłam całą swoją miłość, duszę i ciało w proces tworzenia tego albumu."
Teraz, bardziej trafna niż kiedykolwiek wcześniej w swoich słowach, osiąga idealną równowagę między dźwiękami syntetycznymi a tradycyjnymi rytmami malijskimi. Utwór "Dambe" (który można przetłumaczyć jako "wartości tradycji") jasno przedstawia intencje Fatoumata Diawara jako artystki: nie tylko krytykuje, ale przynosi świeże pomysły. Muzyka jest jej wybranym narzędziem, a używa jej, aby ujawnić możliwość innego stosunku do czasu. To przejście między awangardowym stylem a hołdami dla swoich przodków łagodzi dysonanse teraźniejszości. Mieszanka gatunków może być zrozumiana jako środek emancypacji. Fatou eksperymentuje również z przestrzenią geograficzną, co widać w tytule albumu, "London Ko". Neologizm ten jest także symbolem jej współpracy z Damonem Albarnem, która daje początek nowemu światu, fuzji Bamako i Londynu. To ukłon w kierunku bogactwa mieszania, otwartości na Innych i znaczenia interkulturowości. Damon Albarn, ceniony artysta brytyjskiej sceny muzycznej i prawdziwy znawca muzyki afrykańskiej, współprodukował album i wystąpił w nie mniej niż sześciu utworach.
Dla mnie "London Ko" oznacza otwarcie umysłu. Reprezentuje również połączenie Damona Albarna z muzyką malijską.
Fatoumata prezentuje nowe światy wyobraźni, jak to ilustruje pierwszy utwór z albumu, "Nsera", oraz eksplozywny teledysk w reżyserii Gregory'ego Ohrela. To artystka, która rozumie prawdziwą wartość świata graficznego. Fatou prezentuje nieskomplikowany związek z Afryką, demontując nieświadomy kolektywny stereotyp kontynentu i jego diaspory. Jej estetyka zaprasza nas w kosmiczną podróż, przemieszczając się przez mit w rzeczywistość.

Czerpiąc z międzynarodowych spotkań artystycznych, które ukształtowały jej dotychczasową drogę, Fatoumata zaprasza również specjalnych gości, którzy przebijają się przez album jak bramy do jej świata.

Do nich należą dwie wschodzące gwiazdy z kontynentu afrykańskiego: ghański raper M.anifest w utworze "Mogokan" ("Plotki") i nowy głos afrobeatu z Nigerii, Yemi Alade, w utworze "Tolon" (wezwanie do świętowania). Fatou udowadnia, że w muzyce nie można tylko czekać i wierzyć, trzeba stać się siłą napędową i głosem emancypacji. W utworze "Somaw" usłyszymy afroamerykańską pionierkę neo soul, Angie Stone, śpiewającą o bólu dystansu.
W utworze "Blues" kubański wirtuoz fortepianu, Roberto Fonseca, który nie potrzebuje przedstawienia, oddaje hołd tym, których nie widzimy.
Wreszcie, Fatou ponownie spotyka się ze swoim dawnym partnerem koncertowym z Lamomali, -M-, (z którym również pracowała nad "Fenfo"), na dwóch utworach. "Massa Den" to hołd miłości, pyszne połączenie jej głosu i gitary z genialnymi dźwiękami -M-. W utworze "Sete" ich donośna pochwała kobiet jest podniesiona przez Brooklyn Youth Chorus, amerykański chór dzieci z różnych środowisk.
"Pracowanie z chórem dziecięcym było moim marzeniem od dawna; teraz moje serce jest spokojne."


https://fatoumatadiawara.com
www.facebook.com/FatouMusic
Regulamin wydarzenia: https://agencjaperspektywy.pl/regulaminENGLISH VERSION 🇬🇧
African Beats Presents: Fatoumata Diawara in Warsaw! 🇲🇱
Let's meet at Fatoumata Diawara's concert at Klub Niebo and create an unforgettable night full of music and joy! We invite you to another magical event in the African Beats series.
In her new album "London Ko," Fatoumata Diawara continues to revolutionize traditional African music, taking us on a journey back to her Mandinka roots, as she did in projects like "Maliba" and "Le Vol du Boli" with Abderrahmane Sissako.
Her latest album, "Fenfo," allowed her to truly craft her own style, earning her Grammy and Victoires de la Musique nominations in 2019. Redefining the rules, Fatou leads us back into her eclectic, avant-garde world. With the various musical colors she brings (afrobeat, jazz, pop, electro, and even hip hop), it's impossible to box "London Ko" into a single genre.
In "London Ko," without forsaking tradition, Fatoumata Diawara's music offers us a prophetic vision of what Africa can achieve. She creates an alternative space and time where becoming the master of one's destiny is possible. Positioning herself as an actor in a future world, this album elevates Fatoumata Diawara to the ranks of the great voices of Afrofuturism.

African Beats: Fatoumata Diawara in Warsaw

Klub Niebo, Nowy Świat 21, Warsaw November 15, 2023,
doors open at 7 PM, concert at 8 PM.

500 tickets available online at www.interticket.pl/fatou, priced at 165 PLN (38 euro) plus the ticketing service fee.
Check out her music:
• Kanou Dan Yen https://youtu.be/V3YqBXSIIzU
• Nsera feat. Damon Albarn https://youtu.be/VfMDqUSgbck
• Nterini https://youtu.be/4gmGL5SqhaY
African Beats is organized by Agencja Perspektywy.

• www.facebook.com/africanbeatsmusic
• www.facebook.com/agencjaperspektywy
• www.agencjaperspektywy.pl
• www.africanbeats.pl

"I put all my love, my soul, and my body into the creative process for this album." Now, more precise than ever in her words, she strikes a perfect balance between synthetic sounds and traditional Malian rhythms. The track "Dambe" (which can be translated as "the values of tradition") clearly sets out Fatoumata Diawara's intentions as an artist: she doesn't just critique; she brings fresh ideas. Music is her chosen tool, and she uses it to reveal the possibility of a different relationship with time. This shift between avant-garde style and tributes to her ancestors diffuses the discords of the present. The mixture of genres can then be understood as a means of emancipation. Fatou also plays with geographic spaces, as we see in the title of the album, "London Ko." A neologism that is also symbolic of her collaboration with Damon Albarn, which gives rise to a new world, a fusion of Bamako and London. A nod to the richness of mixing, of being open to the Other, and to the importance of interculturality. Damon Albarn, a central figure in the English music world and a true connoisseur of African music, co-produced the album and features on no fewer than six tracks.
"For me, 'London Ko' means opening your mind. It also represents Damon Albarn's connection to Malian music." Fatoumata presents new imaginary worlds, as illustrated by the first track released from the album, 'Nsera,' and the explosive video by Gregory Ohrel. This is an artist who understands the true value of the graphic universe. Fatou presents an uncomplicated relationship with Africa, dismantling the unconscious collective stereotype of the continent and its diaspora. Her aesthetic invites us on a cosmic journey, moving through myth into reality.
Drawing on the international artistic encounters that have shaped her journey so far, Fatoumata also invites special guests who punctuate the album, like gateways into her universe.
This includes two rising stars from the African continent: Ghanaian rapper M.anifest on the track "Mogokan" ("Gossip") and Nigeria's new voice in Afrobeat, Yemi Alade on "Tolon" (a call to celebration). Fatou proves that in music, you can't just wait and believe, you have to become a driving force and a voice of empowerment. On "Somaw," we hear the African American neo-soul pioneer Angie Stone sing about the pain of distance.
On "Blues," it's Cuban piano virtuoso Roberto Fonseca, who needs no introduction, who comes in to pay tribute to those we don't see.
Lastly, Fatou reunites with her old touring partner from Lamomali, -M-, (who she also worked with on "Fenfo"), for two tracks. "Massa Den" is an ode to love, a delicious mix of her voice and guitar with the brilliant sounds of -M-. On the track "Sete," their resounding praise of women is elevated by the Brooklyn Youth Chorus, an American choir made up of children from all backgrounds.
"Working with a children's choir had been a dream of mine for a long time; now my heart is at peace." Learn more about Fatoumata Diawara and her music on her official website and Facebook page.
Event regulations: https://agencjaperspektywy.pl/en/rules
https://www.facebook.com/events/588750569894807
https://www.ebilet.pl/muzyka/ethno/fatoumata-diawara?gclid=Cj0KCQiAuqKqBhDxARIsAFZELmKDfpxvKZ7pRdusOb_Xik5PwhK28NfyqkbYZWwih-vq0nvAwPyQtrgaAjMvEALw_wcB
Miejsce:
Klub Niebo, ul. Nowy Świat 21A, Warszawa
Godz.
19:30
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone

 
 


Dodaj wydarzenie    |    Dodaj relację    |    Rejestracja  |  Logowanie
 
 
 Copyright © 2002-2024


Polskie Niezależne Media
 

Kontakt z Redakcją


 Serwis Dziś w Polsce jest w całości finansowany przez Fundację Promocji Kultury